REGULAMIN LXIV Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Kolejarzy im. Jurka Minasiewicza 4-10 września 2021 r. w Piwnicznej-Zdroju

Koło PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S.A. w Warszawie

REGULAMIN

LXIV Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Kolejarzy im. Jurka Minasiewicza 4-10 września 2021 r. w Piwnicznej-Zdroju 

ORGANIZATOR:
Koło PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S.A. w Warszawie

MIEJSCE IMPREZY:
Piwniczna- Zdrój – Dom Wczasowy ”FILARÓWKA”, ul. Borownice 5

DOJAZD: (we własnym zakresie)

Propozycja połączeń kolejowych:
Pociągiem do stacji PKP Kraków Główny, a następnie Kolejami Małopolskimi do stacji Piwniczna Zdrój .

Istnieje również możliwość dojazdu dalekobieżną komunikacją autobusową.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Zarząd Koła PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S.A. w Warszawie

UCZESTNICTWO:

 • Do udziału w Rajdzie zapraszamy turystów indywidualnych jak i grupy zorganizowane.
 • Kierownikami grup zorganizowanych muszą być osoby pełnoletnie i pełnosprawne,
  z doświadczeniem turystycznym.
 • Koszty dojazdu i wyjazdu do i z miejsca zakwaterowania w Piwnicznej – Zdroju pokrywa uczestnik Rajdu. 
 • Koszty dojazdu na punkty startowe tras pieszych i oraz koszt powrotu do miejsca zakwaterowania w Piwnicznej – Zdroju pokrywają uczestnicy wycieczki.
 • Opłatę klimatyczną za wszystkich uczestników rajdu opłaca Organizator.
 • Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. 
 • Członkowie Koła PTTK nr 93 po opłaceniu aktualnej składki członkowskiej, są objęci ubezpieczeniem NNW w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna. Nie wyklucza to możliwości dodatkowego ubezpieczenia indywidualnego uczestników Rajdu (typu NNW i OC), realizowanego w odrębnym trybie przez kierowników grup lub przez każdego uczestnika Rajdu z osobna.  
 • Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności
  za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.
 • Uczestnicy Rajdu ponoszą indywidualną odpowiedzialność cywilną i prawną
  za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie innym uczestnikom rajdu oraz osobom trzecim (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Każdy uczestnik powinien posiadać m.in.: dokument tożsamości, Unijny Certyfikat COVID (wydany co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia Rajdu – do okazania Organizatorowi), ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki górskiej.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy wycieczek pieszych lub jej skrócenia w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, zagrażających zdrowiu i życiu uczestników.
 • W czasie rajdu uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń Organizatora
  i kierowników tras (przewodników).
 • Organizatorzy nie przewidują możliwości towarzyszenia uczestnikom Rajdu przez jakiekolwiek zwierzęta domowe.
 • Warunkiem wzięcia udziału w Rajdzie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych (stanowiących kolejne załączniki
   do niniejszego regulaminu).
 • Zaleca się aby każdy uczestnik w miarę możliwości posiadał przy sobie sprawny telefon komórkowy, celem kontaktu z Organizatorem i służbami ratowniczymi, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub konieczności wezwania pomocy.
 • Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach
  z przebiegu Rajdu, publikowanych na stronie internetowej Koła PTTK nr 93
  w Warszawie.
 • Uczestnictwo w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • W kwestiach spornych decyzja Komandora Rajdu jest decyzją ostateczną.

Informujemy, że w roku bieżącym posiadamy możliwości wystawiania uczestnikom rajdu Rachunków za uczestnictwo i imprezy fakultatywne związane z tegorocznym Rajdem w Piwnicznej- Zdroju.

Koszt uczestnictwa
Opłata ogólna za uczestnictwo w 64 Rajdzie Górskim Turystów Kolejarzy wynosi:

Członkowie Koła PTTK nr 93
z opłaconymi składkami za 2021 r.

Pracownicy, emeryci i renciści PKP
oraz ich rodziny

Pozostali uczestnicy
nie będący kolejarzami

690,00 zł

720,00 zł

750,00 zł


ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU W RAJDZIE:

Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie dokonuje się poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia” i jej przekazanie do Organizatora. Wzór „Karty zgłoszenia” stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 „ Karty zgłoszenia ” oraz „Listę zgłoszonych uczestników” należy przesłać na adres pocztowy:
Koło PTTK nr 93, ul. Chmielna 73b lok. 79, 00-801 Warszawa
lub (jako skan / ksero) na adresy poczty elektronicznej:

grazyna.pttk93@gmail.com; g.piwnicka@wp.pl

lub j.kolenski@wp.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2021 r. wraz z dokonaniem wpłaty zaliczki
w minimalnej wysokości 300,00 zł / od osoby.

Osoby chętne na fakultatywne wycieczki autokarowe bardzo prosimy o wypełnienie zgłoszenia i wniesienie opłaty za wybrane wycieczki również do dnia 5 sierpnia 2021r. (konieczność rezerwacji miejsc).

Wpłat można dokonywać:

 • bezpośrednio u osób dyżurujących w siedzibie Koła PTTK w czwartki (po uzgodnieniu telefonicznym) w godz. 1400 – 1500 ;
 • przelewem na konto bankowe (podając ilość osób):

Koło PTTK nr 93, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa

PKO BP IX / O Warszawa, ul. Nowogrodzka 35 / 41

Nr 52 1020 1097 0000 7502 0109 2873.

W tytule przelewu należy zaznaczyć wielkość kwoty przeznaczonej (podać oddzielnie)
na wpisowe i na poszczególne wycieczki autokarowe (fakultatywne), a w przypadku płatności grupowych wyszczególnienie : kto, ile i za co konkretnie płaci.

Potwierdzenie zgłoszeń oraz wpłatę pozostałej kwoty za uczestnictwo w rajdzie, należy dokonać do dnia 22 sierpnia 2021 r. W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie po 22 sierpnia 2021 r. wszelkie wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

Informujemy ponadto, że w związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie w Rajdzie decydować będzie kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

Uwaga: W wyjątkowych przypadkach (po obowiązkowym uzgodnieniu telefonicznym z  Organizatorem) będzie można dokonać dopłaty pozostałej kwoty za uczestnictwo
w imprezie na starcie Rajdu w dniu przybycia.

W tym przypadku należy przesłać do organizatora pocztą lub e-mailem „Kartę zgłoszenia” zawierającą adnotację o sposobie płatności wraz z listą uczestników.

PRZEBIEG RAJDU:

Uczestnicy Rajdu zgłaszają się w:

 • Domu Wczasowym ”FILARÓWKA”, Piwniczna – Zdrój, ul. Borownice 5

4 września 2021 r. w celu zakwaterowania.

 • Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja –  4 września 2021 r.
 • Ostatnim posiłkiem jest śniadanie –  10 września 2021 r.
 • Zakończenie Rajdu z uroczystą kolacją i zabawą taneczną odbędzie się 9 września 2021r.

PROGRAM 64 OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU TURYSTÓW KOLEJARZY WRAZ Z PROPOZYCJAMI SPACERÓW, WĘDRÓWEK GÓRSKICH, AUTOKAROWYCH WYCIECZEK FAKULTATYWNYCH ORAZ IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH.

Sobota  4.09.2021 r.

spacer z przewodnikiem:
po południu, od ok. godz. 14.30 „Poznajemy Piwniczna Zdrój”

Czas przejścia ok. 3 h


Niedziela  5.09.2021 r.

wycieczka autokarowa:  Piwniczna Zdrój – Stary Sącz (Klasztor Klarysek) – Jezioro Rożnowskie – wieża widokowa na Szpilówce – Zamek w Czchowie – Piwniczna Zdrój (Filarówka)
Cena 56 zł / os.

Piesza wycieczka na trasę górską z przewodnikiem:
Piwniczna Zdrój – Bucznik – Łomnica Zdrój – Piwniczna Zdrój  (szlakiem niebieskim i żółtym).

Czas przejścia ok. 4, 5 h     

spacer z przewodnikiem: „Poznajemy Piwniczną – Zdrój”. Czas przejścia ok. 3 h

Poniedziałek   6.09.2021 r.

wycieczka autokarowa: Piwniczna Zdrój – Powroźnik (cerkiew – lista UNESCO)- Muszyna (Ogrody Sensoryczne) – Krynica Zdrój (spacer po Uzdrowisku z Pijalnią Wód Mineralnych) – Kamianna (zwiedzanie pasieki i degustacja miodu pitnego) – Piwniczna Zdrój (Filarówka).
Cena 60 zł / os.  

Piesza wycieczka na trasę górską z przewodnikiem:
Piwniczna Zdrój  – Eliaszówka – Przełęcz Obidza – Piwniczna Zdrój. (szlakiem zielonym i czerwonym). Czas przejścia ok. 7 h

Wieczorem (po obiadokolacji) Ognisko z pieczeniem kiełbasek i występem Kapeli Góralskiej

Wtorek   7.09.2021 r.

wycieczka autokarowa: Piwniczna Zdrój – Nidzica Zamek – rejs statkiem po jeziorze pod Zamkiem – Czorsztyn (zwiedzanie zapory wodnej) – Krościenko – Piwniczna-Zdrój (Filarówka). 
Cena 95 zł/os 

Piesza wycieczka na trasę górską z przewodnikiem:
Piwniczna Zdrój – Hala Pisana –– Hala Jaworzyna – Zadnie Góry- Schronisko Cyrla – Rytro (szlakiem żółtym i czerwonym GSB).

Czas przejścia ok. 6 h    


Środa   8.09.2021 r.

wycieczka autokarowa:
Słowacja (wymagane paszporty covidowe z certyfikatem UE)
Wysokie Tatry, Stary Smokowiec, termalne baseny w Popradzie.
Cena 108 zł/os (wejścia grupowe)

Uwaga: w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej i braku możliwości wyjazdu na Słowację proponujemy alternatywna wycieczkę autokarową do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu z przewodnikiem.
Cena 44 zł/os

Piesza wycieczka na trasę górską          

z przewodnikiem:
Piwniczna Zdrój – Kamienny Groń -Niemcowa – widokowa Polana Poczekaj – szczyt Kordowiec – Rytro  (szlakiem żółtym i czerwonym GSB),
Czas przejścia ok. 5 h
— 
Czwartek   9.09.2021 r.

wycieczka autokarowa:
Piwniczna Zdrój – Rytro (spływ łodziami Doliną Popradu) – Stary Sącz – Platforma Widokowa Ślimak w Woli Kroguleckiej – Piwniczna Zdrój (Filarówka).
Cena 74 zł/ os.

Piesza wycieczka na trasę górską z przewodnikiem:
Piwniczna Zdrój – Polana Niemcowa – Wielki Rogacz – Radziejowa Piwniczna Zdrój  (szlakiem żółtym i czerwonym).
Czas przejścia ok. 5 h

Wieczorem: UROCZYSTA KOLACJA KOŃCZĄCA 64 RAJD Z ZABAWĄ TANECZNĄ 

                                             
UWAGA !!!
Chęć wzięcia udziału w wybranych wycieczkach autokarowych należy wpisać do „ Karty zgłoszenia ”, co umożliwi zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc.

Należy także w „Karcie zgłoszenia” zaznaczyć chęć ewentualnego przyjazdu dzień wcześniej, tj. 3.09.2021r. oraz ewentualnego dodatkowego noclegu po zakończeniu Rajdu z 10 /11.09.2021r. 

Na wszystkich trasach pieszych, wędrówkach i spacerach, dojazd na miejsca startowe  i powrót
BUS-em do miejsca zakwaterowania odbywa się na koszt uczestników.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO:

 • 6 noclegów (pokoje 2, 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym);
 • wyżywienie 2 x dziennie – śniadanie i obiadokolacja; (4.09. – tylko obiadokolacja, 10.09. – tylko śniadanie);
 • uroczysta kolacja z zabawą taneczną w dniu 9 września 2021 r.
 • obsługa miejscowych przewodników na górskich trasach pieszych;
 • opłata klimatyczna;
 • znaczek okolicznościowy;
 • pieczątka okolicznościowa;
 • puchary i niespodzianki.

                                                                             

Przypominamy także o obowiązku przestrzegania  wszelkich obostrzeń zalecanych przez miejscowe władze w związku z sytuacją epidemiczną w Kraju (choroba COVID-19).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Rajdu lub jego wcześniejszego zakończenia w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji epidemiologicznej.
Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Rajdu w razie zaistnienia innych nieprzewidzianych okoliczności.


Wskazane jest posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ
(do uzyskania bezpłatnie w NFZ)


Podczas pobytu na terytorium innego państwa Strefy Schengen powinniśmy posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość – paszport lub dowód osobisty.

Ta zasada dotyczy również dzieci, które jeżeli nie posiadają własnego dokumentu powinny być dopisane do dokumentu  rodziców / opiekunów prawnych.


Uwaga! Prosimy również o zabranie dokumentu potwierdzającego prawo do zakupu biletów zniżkowych w zwiedzanych obiektach (legitymacja szkolna, studencka, karta emeryta).

Jednocześnie informujemy, że zbierane przez nas dane osobowe będą wykorzystane tylko w celach organizacyjnych Rajdu i będą podlegać ochronie.

Serdecznie zapraszając, życzymy pogody, odpoczynku, udanej zabawy, a także miłych wrażeń.

Zarząd Koła PTTK Nr 93

 

Znajdziesz nas również na stronie: www.kolopttk93.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA

na 64 Ogólnopolski Rajd Górski Kolejarzy im. Jurka Minasiewicza w Piwnicznej Zdroju

w dniach od 4 do 10 września 2021 r.

Jednostka (osoba) zgłaszająca: …………………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: …………………………..

 e-mail: ……………………………………………..

Zgłaszam udział w autokarowych wycieczkach fakultatywnych:

Niedziela 5.09.2021 r.  (Piwniczna- Stary Sącz-Jezioro Rożnowskie – Szpilówka – Zamek w Czchowie)

 a’ ……….. zł ……. osób

Poniedziałek 6.09.2021 r. (Piwniczna- Powroźnik – Muszyna- Krynica Górska- Kamianna)

 a’ ……….. zł ……. osób 

Wtorek 7.09.2021 r.   (Piwniczna- Nidzica Zamek- rejs statkiem- zapora Czorsztyn- Krościenko)

 a’ ……….. zł ……. osób

Środa 8.09.2021 r.  

SŁOWACJA         Wysokie Tatry, baseny termalne w Popradzie                     a’ ……….. zł ……. osób

alternatywna  krajowa        Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu            a’ ……….. zł ……. osób

Czwartek  9.09.2021 r.    (Piwniczna – Rytro – spływ łodziami Popradem – Stary Sącz- Ślimak) 

a’ ……….. zł ……. osób 

Prosimy o wyrażenie w formie pisemnej chęci udziału w konkretnej wycieczce fakultatywnej.

Wpisowe na Rajd w wysokości ………………………………… zł   za …………. osób

Wpisowe na wycieczki fakultatywne w wysokości ……… zł  za ………… osób 

Wpłaty dokonano: przelewem w dniu …………..  ………………. gotówką w dniu ……………………………..

Informujemy, że jesteśmy zainteresowani  dodatkowym noclegiem przed rozpoczęciem Rajdu z 3/4.09.2021r. (podać ilość osób) ………………………………………….(proszę podać orientacyjną godzinę przyjazdu………………………………..)

Informujemy, że jesteśmy zainteresowani  dodatkowym noclegiem po zakończeniu Rajdu z 10/11.09.2021r. (podać ilość osób) …………………………………………………………………………………………..