REGULAMIN LXVII Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Kolejarzy im. Jurka Minasiewicza

REGULAMIN

LXVII Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Kolejarzy
 im. Jurka Minasiewicza

8-14 września 2024 r. w Bystrzycy Kłodzkiej

ORGANIZATOR:

Koło PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S.A. w Warszawie

MIEJSCE IMPREZY:

Bystrzyca Kłodzka  – Hotel ABIS; ul. Strażacka 28; 57-500 Bystrzyca Kłodzka;
Tel.: 74/8110-645, 509-141-493

DOJAZD: we własnym zakresie.  Sugerowany dojazd  PKP Intercity do stacji Wrocław Główny,
stamtąd do Bystrzycy Kłodzkiej pociągiem Kolei Dolnośląskich.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Zarząd Koła PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S.A. w Warszawie

UCZESTNICTWO:

 • Do udziału w Rajdzie zapraszamy turystów indywidualnych jak i grupy zorganizowane. 
 • Kierownikami grup zorganizowanych muszą być osoby pełnoletnie i pełnosprawne,
  z doświadczeniem turystycznym.
 • Koszty dojazdu i wyjazdu do i z miejsca zakwaterowania w Bystrzycy Kłodzkiej pokrywa uczestnik Rajdu. 
 • Koszty dojazdu na punkty startowe tras pieszych i oraz koszt powrotu do miejsca zakwaterowania w Bystrzycy Kłodzkiej pokrywają uczestnicy wycieczki. Opłata ryczałtowa za BUS na trasy górskie wynosi ok. 20 – 25 zł od osoby (łącznie w obie strony).
 • Opłatę klimatyczną za wszystkich uczestników rajdu opłaca Organizator.
 • Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. 
 • Członkowie Koła PTTK nr 93 po opłaceniu aktualnej składki członkowskiej, są objęci ubezpieczeniem NNW w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna. Nie wyklucza to możliwości dodatkowego ubezpieczenia indywidualnego uczestników Rajdu (typu NNW i OC), realizowanego w odrębnym trybie przez kierowników grup lub przez każdego uczestnika Rajdu z osobna.  
 • Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.
 • Uczestnicy Rajdu ponoszą indywidualną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Każdy uczestnik powinien posiadać m.in.: dokument tożsamości, legitymacje uprawniająca
  do ulg (np. Legitymację PTTK, Legitymację Emeryta-Rencisty),Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego a także ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki górskiej.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy wycieczek pieszych lub jej skrócenia
  w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, zagrażających zdrowiu i życiu uczestników.
 • W czasie Rajdu uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń Organizatora
  i kierowników tras (przewodników).
 • Organizatorzy nie przewidują możliwości towarzyszenia uczestnikom Rajdu przez jakiekolwiek zwierzęta domowe.
 • Warunkiem wzięcia udziału w Rajdzie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych (stanowiących kolejne załączniki  do niniejszego regulaminu).
 • Zaleca się, aby każdy uczestnik w miarę możliwości posiadał przy sobie sprawny telefon komórkowy w celu umożliwienia stałego kontaktu z Organizatorem lub służbami ratunkowymi, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub konieczności wezwania pomocy.
 • Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z przebiegu Rajdu, publikowanych na stronie internetowej Koła PTTK nr 93 w Warszawie.
 • Uczestnictwo w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • W kwestiach spornych decyzja Komandora Rajdu jest decyzją ostateczną.
 • Informujemy, że również w roku bieżącym osobom zainteresowanym będą wystawiane Rachunki za uczestnictwo i imprezy fakultatywne związane z tegorocznym Rajdem w Bystrzycy Kłodzkiej. Zgłoszenia o chęci otrzymania Rachunku prosimy zaznaczyć w Karcie zgłoszenia na rajd wraz z informacją dot. wymaganej przez zakład pracy treści rachunków.

Koszt uczestnictwa

Opłata ogólna za uczestnictwo w 67 Ogólnopolskim Rajdzie Górskim Kolejarzy wynosi:

 • Członkowie Koła PTTK nr 93 z opłaconymi składkami za 2024 r.  1 350,00 zł
 • Pracownicy, emeryci i renciści PKP oraz ich rodziny  1 420,00 zł
 • Pozostali uczestnicy nie będący kolejarzami  1 470,00 zł

ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU W RAJDZIE:

 • Warunkiem wzięcia udziału w Rajdzie jest wypełnienie formularza – KARTY ZGŁOSZENIA na 67. Ogólnopolski Rajd Górski Kolejarzy im. Jurka Minasiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej (wraz z wycieczkami pieszymi górskimi i fakultatywnymi autokarowymi) – załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • „ Karty zgłoszenia ” oraz „Listę zgłoszonych uczestników” należy przesłać na adres pocztowy:

Koło PTTK nr 93, ul. Chmielna 73b lok. 79, 00-801 Warszawa lub (jako skan / ksero) na adresy poczty elektronicznej:

 • grazyna.pttk93@gmail.com; g.piwnicka@wp.pl  lub j.kolenski@wp.pl 
 • telefon kontaktowy 514 386 830 (PTTK) lub 508-940-903 (Grażyna)
 • znajdziesz nas również na stronie : www.kolopttk93.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2024 r. wraz z dokonaniem wpłaty zaliczki

w minimalnej wysokości   500,00 zł / od osoby.

Organizator oczekuje od Uczestników Rajdu zadeklarowania w „Karcie zgłoszenia” udziału
w  fakultatywnych wycieczkach autokarowych, jak również w pieszych wycieczkach górskich
z uwagi na konieczność organizowania transportu BUS/autokar – liczba miejsc ograniczona.

Wniesienie opłaty za wybrane wycieczki prosimy dokonać do dnia 05 lipca 2024r. łącznie z zaliczką (konieczność rezerwacji miejsc).

Wpłat można dokonywać:

 • bezpośrednio u osób dyżurujących w siedzibie Koła PTTK w czwartki (po uzgodnieniu telefonicznym) w godz. 14:00 – 15:00 ;
 • przelewem na konto bankowe (przy zbiorczym przelewie konieczna specyfikacja za kogo wpłata):

Koło PTTK nr 93, ul. Szczęśliwiecka 62, 00-973 Warszawa ;
PKO BP IX / O Warszawa, ul. Nowogrodzka 35 / 41;
Nr 52 1020 1097 0000 7502 0109 2873.

W tytule przelewu należy zaznaczyć wielkość kwoty przeznaczonej (podać oddzielnie) na wpisowe i na poszczególne wycieczki autokarowe (fakultatywne), a w przypadku płatności grupowych wyszczególnienie : kto, ile i za co konkretnie płaci.

Potwierdzenie zgłoszeń oraz wpłatę pozostałej kwoty za uczestnictwo w Rajdzie, należy dokonać do dnia 20 sierpnia 2024 r. W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie po 20 sierpnia 2024 r. wszelkie wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

 • Informujemy ponadto, że w związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie w Rajdzie decydować będzie kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

Uwaga: W wyjątkowych przypadkach (po obowiązkowym uzgodnieniu telefonicznym
z  Organizatorem) będzie można dokonać dopłaty pozostałej kwoty za uczestnictwo w imprezie
na starcie Rajdu w dniu przybycia. W tym przypadku należy przesłać do organizatora pocztą
lub e-mailem „Kartę zgłoszenia” zawierającą adnotację o sposobie płatności wraz z listą uczestników.

PRZEBIEG RAJDU:

Uczestnicy Rajdu zgłaszają się w:

 • Hotelu ABIS; ul. Strażacka 28; 57-500 Bystrzyca Kłodzka -  8 września 2024 r. w celu zakwaterowania.
 • Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja –  8 września 2024 r.
 • Ostatnim posiłkiem jest śniadanie –  14 września 2024 r.
 • Zakończenie Rajdu z uroczystą kolacją i zabawą taneczną odbędzie się 13 września 2024r.

PROGRAM LXVII
OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU GÓRSKIEGO KOLEJARZY

WRAZ Z PROPOZYCJAMI SPACERÓW, WĘDRÓWEK GÓRSKICH, AUTOKAROWYCH WYCIECZEK FAKULTATYWNYCH ORAZ IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH.

 • 8 września 2024r. (niedziela) 
 • spacer do 4 h po Bystrzycy Kłodzkiej po południu z Przewodnikiem (powrót na obiadokolację);
 • 9 września 2024r. (poniedziałek)
 • wycieczka autokarowa (fakultatywna) na trasie: Lądek Zdrój – Polanica – Duszniki Zdrój;
  Orientacyjny koszt wycieczki autokarowej  80,00 zł/ osoby plus koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
 • wycieczka piesza górska  na trasie: Gniewoszów (ruiny zamku Szczerba) – Jedlnik (punkt widokowy) 746 m n.p.m. – Poniatów – przełęcz nad Porębą 690 m n.p.m. – Jagodna 977 m n.p.m. (wieża widokowa) – przełęcz Spalona 811 m n.p.m. (schronisko „Jagodna”); czas przejścia: 6 godz., 14 km, szlak: niebieski, GOT: 16 pkt. (podwóz na szlak i ze szlaku autokarem);
 • 10 września 2024r. (wtorek)
 • wycieczka autokarowa (fakultatywna) na trasie: Kłodzko – Bardo – Złoty Stok (Kopalnia Złota);
  Orientacyjny koszt wycieczki autokarowej  80,00 zł/ osoby plus koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
 • wycieczka piesza górska  na trasie: Jodłów – źródło rzeki Nysy Kłodzkiej – Trójmorski Wierch, wieża widokowa 1145 m n.p.m., Gołoborze – Puchacz 1190 m n.p.m. – przełęcz pod Puchaczem 1100 m n.p.m. – Międzygórze; czas przejścia; 7 godz., 16 km, szlak: czerwony, zielony, żółty, GOT: 12 pkt. (podwóz BUS-em na szlak i ze szlaku);
 • 11 września 2024r. (środa)
 • wycieczka autokarowa (fakultatywna) na trasie: Srebrna Góra – Ząbkowice Śląskie – Henryków;
  Orientacyjny koszt wycieczki autokarowej  80,00 zł/ osoby plus koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
 • wycieczka piesza górska  na trasie: Międzygórze – Hala pod Śnieżnikiem (schronisko) – Śnieżnik 1425 m n.p.m. (wieża widokowa) – Hala pod Śnieżnikiem – Średniak 1210 m n.p.m. – Międzygórze; czas przejścia:7 godz.,. 13 km, szlak: czerwony, zielony, bez szlaku, GOT: 27 pkt. . (podwóz BUS-em na szlak i ze szlaku);
  • 12 września 2024r. (czwartek)
 • wycieczka autokarowa do Ołomuńca (Czechy)

 Orientacyjny koszt wycieczki autokarowej  120,00 zł/ osoby plus koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

 • wycieczka piesza górska na trasie: Velke Vrbno – Vetrov 919 m n.p.m. (wieża widokowa) – schronisko Paprsek 1020m n.p.m. (Czechy Morawy) – Dział 1028 m n.p.m. – Iwinka 1076 m n.p.m. – Rudawiec 1112 m n.p.m. – Bielice; czas przejścia: 7 godz., 13 km, szlak: zielony, niebieski, bez szlaku, czerwony, GOT: 15 pkt.; (podwóz BUS-em na szlak i ze szlaku);
 • 13 września 2024r. (piątek)
 • wycieczka autokarowa na trasie: Międzylesie (Zamek) – Międzygórze – Wodospad Wilczki;
 • wycieczka piesza górska na trasie:  Młoty Leśniczówka – Huta (ruiny Fortu Wilhelma, Strażnik Wieczności, ścieżka strachu) – Barczowa 811 m n.p.m. – Zalesie (kościół drewniany z 1717 r.) – Nowa Bystrzyca (papiernia); czas przejścia: 5 godz., 10 km, szlak: zielony, żółty, GOT: 14 pkt.
 • 14 września 2024r. (sobota)  -
  Wyjazd grupy po śniadaniu, wykwaterowaniu z Hotelu i ewentualna konieczność (godzina do ustalenia w terminie późniejszym) zorganizowania podwózki na stację PKP Bystrzyca Kłodzka.

UWAGA !!!

Chęć wzięcia udziału w wybranych wycieczkach autokarowych należy wpisać do „ Karty zgłoszenia ”, co umożliwi zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc. Wycieczka odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia min. 30 uczestników.

Należy także w „Karcie zgłoszenia” zaznaczyć chęć ewentualnego przyjazdu dzień wcześniej,
tj. 7.09.2024r. (sobota).  Ilość miejsc ograniczona. Koszt dodatkowego noclegu ze śniadaniem wynosi 150 zł/os. i pokrywa go Uczestnik Rajdu.

Na wszystkich trasach pieszych, wędrówkach i spacerach, dojazd na miejsca startowe  i powrót BUS-em do miejsca zakwaterowania odbywa się na koszt uczestników.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO:

 • 6 noclegów (pokoje 2, 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym);
 • wyżywienie 2 x dziennie – śniadanie i obiadokolacja; (8.09. – tylko obiadokolacja, 14.09. – tylko śniadanie);
 • uroczysta kolacja z zabawą taneczną w dniu 13 września 2024 r.
 • obsługa miejscowych przewodników na górskich trasach pieszych;
 • opłata klimatyczna;
 • znaczek okolicznościowy;
 • pieczątka okolicznościowa;
 • nagrody i niespodzianki

Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Rajdu w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

Uwaga! Prosimy również o zabranie dokumentu potwierdzającego prawo do zakupu biletów zniżkowych w zwiedzanych obiektach (legitymacja szkolna, studencka, karta emeryta).

Jednocześnie informujemy, że zbierane przez nas dane osobowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celach organizacyjnych Rajdu i będą podlegać ochronie (RODO).

Serdecznie zapraszając, życzymy pogody, odpoczynku, udanej zabawy, a także miłych wrażeń.

Zarząd Koła PTTK Nr 93 
Załącznik nr 1 do Regulaminu – zalacznik_rajd